Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Blog

Iniciatíva Detstvo bez násilia

Tlačové vyhlásenie Bohužiaľ musíme konštatovať, že používanie násilia je v našej spoločnosti hlboko zakorenené. Násilie sa premieta do všetkých oblastí spoločenského i rodinného života. Prejavy násilia sú mnohými  ľuďmi dokonca obdivované ako prejav sily a vodcovstva hodného nasledovania. Dnešná generácia rodičov bola vo veľkej miere vychovávaná za použitia fyzických trestov, či iných foriem násilia. Ich

Read More

Nenechajme deti trpieť

Autorka: Mgr. Zuzana Blažečková November vnímame ako dôležitý mesiac v oblasti násilia, či už páchaného na deťoch, alebo na ženách. To, že je dôležité nezatvárať oči pred týraním detí, nám pripomínajú hneď tri dni v tomto mesiaci. 18. november je Európskym dňom boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí

Read More

25. november – Medzinárodný deň odstránenia násilia voči ženám

Autorka: Mgr. Ľubica Simanová Podľa prieskumu bolo v roku 2020 celosvetovo zabitých okolo 47 000 žien, ktoré boli usmrtené svojím partnerom (manželom, priateľom) alebo iným rodinným príslušníkom (UNODC Research, 2021). Toto číslo je alarmujúce a bohužiaľ každý rok sa stretávame s novými prípadmi násilia páchaného na ženách, ktoré sa v niektorých prípadov končí až smrťou. Týchto prípadov máme dosť aj na Slovensku,

Read More

Čo je to rodovo podmienené násilie vo verejnej oblasti a ako mu predchádzať?

Ženy môžu trpieť následkom nerovných mocenských vzťahov založených na rozdieloch medzi ženami a mužmi v sociálnom a spoločenskom postavení tak vo verejnej, ako aj  v súkromnej oblasti. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa riadi spoločnosť a je často podporovaný kultúrou popierania a mlčania. Vo verejnej oblasti túto nerovnováhu vo vzťahoch medzi

Read More

Právne mechanizmy ochrany obetí – vykázanie a neodkladné opatrenie

Autor článku: Ing. Mgr. MAJER Martin V predchádzajúcich článkoch sme si spomenuli definíciu statusu obete trestného činu, formy násilia, ktorých sa páchateľ na obeti dopúšťa, ale aj riešenie, ktoré vďaka legislatívnej zmene priniesli tzv. intervenčné centrá (ako akreditované subjekty). Intervenčné centrá vznikli novelou zákona o obetiach trestných činov, ktorá umožnila akreditovaným subjektom poskytujúcim špecializovanú odbornú pomoc

Read More

Kto pomáha obetiam násilia?

Autor článku:Ing. Mgr. MAJER Martin   Pojem násilie a násilné správanie v partnerských vzťahoch sa k nám dostávajú hlavne kvôli medializácii súkromia verejne známych osôb. Tu sa dozvedáme nielen o okolnostiach, pre ktoré bolo toto násilie páchané, ale aj informáciu, že vo väčšine prípadov sú obeťami práve ženy a deti. Tieto skutočnosti po ich medializácii vždy vyvolajú

Read More

Násilie a jeho formy: viete ich rozpoznávať?

Medzi najčastejšie formy domáceho a rodovo podmieneného násilia môžeme radiť fyzické, psychické, sexuálne, sociálne, ekonomické a materiálne násilie. Každá z týchto foriem má svoje špecifické prejavy. Fyzické násilie:·        patria sem napríklad bitky, facky, škrtenie, sácanie, hádzanie, spôsobovanie popálenín,·        ale aj odopieranie spánku a jedla,·        vyhodenie z auta na cudzom mieste,·        agresívne a nebezpečné vedenie auta,·        nútenie piť alkohol alebo užiť iné

Read More

Ako domáce násilie definuje zákon

Problematika rodovo podmieneného násilia v poslednom období výraznejšie rezonuje spoločnosťou. Nie je to len kvôli medializovaným udalostiam zo súkromia verejne známych osôb, ale dostáva sa do popredia aj vďaka zvýšenej osvete, ktorej pomáhajú najmä intervenčné centrá alebo špecializované neziskové organizácie. Vďaka tomu, že sa spoločnosť dozvedá o rizikách vzniku domáceho násilia sa zároveň učí aj ako pomáhať

Read More

Varovné signály násilníka: vlastnosti a znaky násilnej osoby

Každý z nás je jedinečný, no vedeli ste, že jedinečné sú aj naše vzťahy? Každý vzťah je totiž vo svojej podstate špecifický, no ak hovoríme o násilnom vzťahu, na základe skúseností vieme rozpoznať niektoré opakujúce sa znaky, ktoré v nás môžu vztýčiť varovný prst a mali by sme spozornieť. No a ak sa s nimi stretneme vo vzťahu, mali by sme byť

Read More

Aj rešpektovať znamená pomáhať

Medzinárodný deň žien môže byť príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli, aká je v našej spoločnosti dôležitá rovnoprávnosť a aké dôsledky môže mať, ak sa medzi nami vytráca rešpekt a ľudskosť. Človek je tvor spoločenský a vzťahy sú pre nás prirodzene dôležité. Čo sa však stane, ak natrafíme na sklamanie a zradu našej dôvery, čo ak sa z našej

Read More