Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

25. november – Medzinárodný deň odstránenia násilia voči ženám

Autorka:
Mgr. Ľubica Simanová

Podľa prieskumu bolo v roku 2020 celosvetovo zabitých okolo 47 000 žien, ktoré boli usmrtené svojím partnerom (manželom, priateľom) alebo iným rodinným príslušníkom (UNODC Research, 2021). Toto číslo je alarmujúce a bohužiaľ každý rok sa stretávame s novými prípadmi násilia páchaného na ženách, ktoré sa v niektorých prípadov končí až smrťou.

Týchto prípadov máme dosť aj na Slovensku, kde sme od začiatku roku 2023 zaznamenali minimálne 6 vrážd, kedy bola obeťou žena a páchateľom buď známy, alebo neznámy muž. Keď si večer zapneme televízne noviny, každú chvíľu na nás vybehnú správy o rôznych druhoch násilia, ktoré sú páchané na ženách. Veľakrát je pri páchaní násilia prítomné aj zneužívanie návykových látok, čo celú situáciu vyostruje a u páchateľov odbúrava hranice. Tí následne bývajú oveľa agresívnejší a impulzívnejší, neschopní svoje správanie dostatočne kontrolovať. Za násilím však nestojí len užívanie návykových látok. Ide o oveľa komplexnejší problém, ktorý má celospoločenský charakter. Niekedy si môžeme u páchateľa násilia všimnúť sklony k patologickému žiarleniu, kedy je jeho správanie poháňané bludnou predstavou, že partnerka ho podvádza a on tomu musí zabrániť, na čo práve často využíva rôzne formy násilia.

Štúdia profesorky Jane Monckton Smith z Veľkej Británie, ktorá je odborníčkou na kriminológiu so špecializáciou na vraždy, poukazuje na 8-stupňový model správania sa páchateľov domáceho násilia alebo násilia páchaného na partnerke/partnerovi, ktoré sa končí zabitím obete. Tento model zahŕňa tieto fázy:

Dr. Monckton Smith ďalej uvádza, že jediným prípadom, kedy tento model nebol dodržaný, bolo vtedy, keď nebol prítomný prvý bod – teda, že v správaní páchateľa sa predtým nevyskytlo prenasledovanie alebo zneužívanie. To ale vysvetľuje jednoducho tým, že predtým ešte nebol vo vzťahu. Svojím prieskumom tiež vyvracia tú predstavu, že sa pri vraždách, kde je prítomné domáce/partnerské násilie, ide o čin v afekte alebo zločin z vášne. Prišla na to, že v prípadoch, ktoré ona skúmala, bolo u páchateľov prítomné plánovanie, odhodlanie a vždy sa v ich správaní voči obeti vyskytla donucovacia kontrola.

Tento mesiac nám ponúka príležitosť sa nad témami násilia páchaného na ženách a deťoch zamyslieť viac a dozvedieť sa o tejto problematike relevantné informácie, aby sme vedeli lepšie porozumieť domácemu/partnerskému násiliu, jeho dynamike, a tak byť viac vnímavý a citlivý na túto tému. Môže nás to viesť k väčšej empatii k ľuďom, ktorí zažívajú domáce a rodovo podmienené násilie, ale aj k lepšiemu porozumeniu myslenia a správania páchateľa. To, že budeme tejto problematike venovať viac pozornosti, prispeje ku kvalitnejšej práci s obeťami a páchateľmi násilia, môže to zefektívniť proces riešenia násilia a prispieť tiež k lepšej prevencii.