Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

na oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 Ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679:

Na účely tohto dokumentu je prevádzkovateľom spoločnosť:

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Názov:Centrum sociálnych služieb KA
Adresa:Kalinčiakova 781/2, 96301  Krupina
IČO:42193222
Kontakt:css.krupina@gmail.com

1.Úvodné ustanovenia:

1.1 Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú osobné údaje spracúvané.

1.2 Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností pre zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca, alebo jemu blízkou osobou.

1.3 Pri realizácii našej práce a povinností získavame vaše osobné údaje priamo od Vás.

1.4 Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

2.Poskytované informácie o spracúvaní osobných údajov

Účel: Personálna agenda plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov a vedenie osobnej agendy zamestnancov

Právny základ: § 13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov :  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v    znení    neskorších     predpisov,     zákon     č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákon č.    8/2008  Z. z.  o poisťovníctve  a o  zmene  a  doplnení  niektorých zákonov v    znení    neskorších     predpisov,     zákon     č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,  zákon  č.  600/2003  Z.  z.  o prídavku  na dieťa a o zmene  a doplnení  zákona č. 461/2003  Z. z.    o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004   Z.   z.   o   zdravotnom   poistení   a   o zmene    a  doplnení   zákona   č.   95/2002   Z.   z.   o poisťovníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zákon č. 650/2004Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon         č.152/1994 Z. z.  o  sociálnom  fonde  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  v  znení   neskorších  predpisov,  zákon   . 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, Spracúvanie osobných údajov je povolené Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným jediným zakladateľom (spoločenská zmluva), Obchodným zákonníkom        513/1991  Zb. § 137- § 140.

Osobné údaje:  priezvisko, meno, rodné priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, číslo OP, číslo a platnosť vodičského preukazu, rodinný stav, pohlavie, telefóne číslo, email, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie príplatkov na deti, mzda alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte, fotografia, zdravotné poistenie, zrážky z platu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach, údaje o zmennej pracovnej schopnosti, údaje o manželovi/ manželke a deťoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce, údaje o čerpaní RD a MD, údaje o bezúhonnosti,  údaje o priznaní druhu a výške dôchodku, číslo a platnosť vodičského preukazu, absolvované kurzy a školenia , preukazy odbornej spôsobilosti, povolenia na obsluhu strojov a zariadení

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovníctvo, orgány verejnej moci, Zdravotné poisťovne, DDS,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné spisy zamestnancov- 70 rokov od narodenia zamestnanca, Popisy pracovných činností 10 rokov,  Podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak  s ňou nemôže byť uzavretý pracovný pomer.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Mzdová agenda zamestnancov. Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

 1. a) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
 2. b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,
 3. c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,
 4. d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
 5. e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného   a sociálneho    zabezpečenia a dane  z príjmov   zo   závislej   činnosti   fyzických   osôb   v pracovnom  pomere  v zmysle  Zákonníka  práce  a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

Právny základ: §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce   v znení   neskorších   predpisov,    zákon  č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších    predpisov,    zákon   č.   553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení     neskorších     predpisov,      zákon  595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení  neskorších  predpisov,  zákon  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č.    600/2003    Z.    z.     o prídavku    na dieťa  a o zmene  a  doplnení  zákona  č.  461/2003  Z.  z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení    neskorších   predpisov,   zákon   č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004  Z.  z.  o doplnkovom  dôchodkovom  sporení   v znení     neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení  neskorších predpisov, zákon NR  SR  č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a     doplnení     zákona     č.      86/1992    Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v   znení    neskorších    predpisov,    zákonom    č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č.    179/2011    Z.     z.     o     hospodárskej     mobilizácii  a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje:    priezvisko, meno, rodné priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, číslo OP, rodinný stav, telefóne číslo, email, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie príplatkov na deti, mzda alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte, fotografia, zdravotné poistenie, zrážky z platu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach, údaje o zmennej pracovnej schopnosti, údaje o manželovi/ manželke a deťoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce, údaje o čerpaní RD a MD, údaje z GPS pri používaní služobných metrových vozidiel, údaje o priznaní, druhu a výške dôchodku.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Sprostredkovateľ firma ktorá vedie mzdovú agendu, orgány verejnej moci, Zdravotné poisťovne, DDS,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: Výplatné listiny 10 rokov, Zrážky zo mzdy 5 rokov   Podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak  s mu nemôže byť vyplatená mzda.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Agenda BOZP , ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby zamestnancov. Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo  pracovného   pomeru)  vrátane  agendy  bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

Právny základ:  §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov:  Zákon  č.  124/2006  Z.  z.  o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č.  500/2006Z.   z.   MPSVaR,   ktorou   sa   ustanovuje   vzor   Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Osobné údaje:  titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo, pracovné zaradenie , vodičský preukaz , absolvované kurzy a školenia , preukazy odbornej spôsobilosti, povolenia na obsluhu strojov a zariadení

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Sprostredkovateľ firma ktorý vykonáva školenia BOZP a vedie agendu BOZP, orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: Prezenčné listiny zo školení BOZP 10 rokov, Záznam o pracovnom úraze 10 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak  s mu nemôže byť vyplatená mzda.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Vedenie účtovnej agendy. Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania)   a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Právny základ: §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. Spracúvanie  osobných  údajov  je   povolené   Ústavou   SR č.  460/1992  Zb.,  zákonom  NR  SR    č.  431/2002  Z.  z.    o  účtovníctve  v   znení   neskorších   predpisov,   zákonom  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o  voľnom pohybe takýchto údajov, zákon NR SR    č. 18/2018 Z.  z.  o  ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 145/1995 Z. z.    o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 311/2001Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje: bežné identifikačné a kontaktné údaje, ekonomické a iné osobné údaje nevyhnutné pre riadne vedenia účtovnej agendy, údaje z GPS pri používaní služobných metrových vozidiel

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovnú agendu, orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nemôže byť vedená účtovná agenda podľa platných zákonov  .

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Evidencia dochádzky .

Právny základ:  §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Osobné údaje:  titul meno, priezvisko , údaje o dochádzke

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Sprostredkovateľ firma ktorá vedie mzdovú agendu, orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nemôže byť vedená mzdová agenda podľa platných zákonov  .

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel : Realizácia výberového konania na pracovnú pozíciu

Právny základ:  Právnym základom je § 13 Ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Osobné údaje:  bežné  identifikačné  a kontaktné  údaje,  údaje o dosiahnutom vzdelaní a praxi, životopis iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Nie sú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zúčastniť výberového konania .

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel : Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

Právny základ:  Právnym základom je § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z dotknutá osoba vyjadrila súhlas.

Osobné údaje :  bežné  identifikačné  a kontaktné  údaje,  údaje o dosiahnutom vzdelaní a praxi, životopis iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Nie sú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel : Odborná prax vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.

Právny základ:  13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov : Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a  o zmene a doplnení  niektorých zákonov  v znení neskorších  predpisov,  zákon  o  vysokých  školách  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje:  titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo, rok narodenia

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie mzdovú a personálnu agendu, orgány verejnej moci

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže sa zúčastniť odbornej praxe .

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Objednávka tovarov a služieb, plnenie zmlúv vrátane predzmluvných vzťahov.

Právny základ:  Právnym základom je § 13 Ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje:  titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovnú agendu, orgány verejnej moci

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zrealizovať zmluva.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Evidencia zástupcov dodávateľov, odberateľov a SZČO vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Príprava a vedenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovnú agendu, orgány verejnej moci

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zrealizovať zmluva.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel : Evidencia reklamácií tovarov alebo služieb.

Právny základ:  Právnym základom je § 13 Ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu napr.: Obchodný zákonník č.513/1991, Zákon o ochrane spotrebiteľa č.250/2007

Osobné údaje:   Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru (ak je iná ako adresa bydliska) e-mailová adresa, telefóne číslo.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže vybaviť reklamácia.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Zasielanie informácií (zasielanie newsletterov)

Právny základ:  § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje:  adresa, e-mailová adresa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Nie sú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Propagácia vlastných služieb.

Právny základ: Právnym základom je § 13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Osobné údaje:  meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Marketingová komunikácia so súčasným a bývalým klientom.

Právny základ: §13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Usporadúvanie externých podujatí.

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Osobné údaje:  adresa, e-mailová adresa

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Prevádzkovanie internetovej stránky.

Právny základ: §13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa

Osobné údaje: online identifikátory a iné osobné údaje nevyhnutné pre správne fungovanie internetovej stránky a pre jej optimalizáciu, cookies

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ správca internetovej stránky

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Cookies malé množstvo stavových dát. Naša stránka používa na svoju prevádzku iba funkčné cookies ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky. Viac informácií o spracovaní cookies nájdete v dokumente „ Zásady používania súborov cookies“ .

Právny základ:  § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje: online identifikátory a iné osobné údaje nevyhnutné pre správne fungovanie internetovej stránky a pre jej optimalizáciu , cookies

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ správca internetovej stránky

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 13 mesiacov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Poskytovanie školení a benefitov klientom a iným osobám nad rámec právnych predpisov

Právny základ: §13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Osobné údaje: bežné identifikačné a kontaktné údaje, údaje týkajúce sa zvyšovania kvalifikácie.

Účel: Správa registratúry evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov    v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov),ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Právny základ: §13 Ods.1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Osobné údaje: korešpondenčné údaje, identifikačné a kontaktné údaje, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre riadne vedenie registratúrnych záznamov

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak  s ňou nemôže byť uzavretý pracovný pomer, zmluva ….

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Videozáznam z kamier ktoré monitorujú prevádzku , slúži na monitorovanie priestorov na účely ochrany majetku prevádzkovateľa, ďalej na ochranu života a zdravia klientov. Monitorovanie zamestnancov   z dôvodu sledovania dodržiavania   pracovnej   disciplíny   v   zmysle   §  13  Ods.  Zákonníka  práce,  a  to   prostredníctvom  monitorovania kamerovým systémom. Viac informácií o spracovaní kamerových záznamov nájdete v „Smernici o monitorovaní kamerovým systémom“

Právny základ: §13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa

Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: video, fotografia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 72 hodín podrobnejšie v „Smernici o používaní kamerového systému

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou .

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Vybavovanie   sťažností   v súlade   so  zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní        a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

Právny základ: §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov: zákonom NRSRč.9/2010Z.z. o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

Osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre riadne vedenie evidencie sťažností.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak  s ňou nemôže byť vybavená sťažnosť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je  poskytovanie  informácií  v  súlade  so  zákonom  o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Právny základ: §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov: zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre riadne vedenie žiadostí.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak  s ňou nemôže byť vybavená žiadosť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Uplatňovanie práv dotknutých osôb- vybavovanie     žiadostí     fyzických      osôb      smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a Rady  (EÚ)   2016/679 o ochrane  fyzických  osôb    pri  spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Právny základ: §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov: Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)   2016/679   o ochrane fyzických  osôb      pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie žiadosti dotknutej osoby

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak  s ňou nemôže byť uplatnené jej práva.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Splnenie    zákonných    povinností    v oblasti    oznamovania protispoločenskej činnosti

Právny základ: §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov: Zákon č. 54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Osobné údaje: osobné údaje oznamovateľa, fyzické osoby uvedené v podnete oznamovateľa, ďalšie fyzické osoby, osobné údaje ktorých je nevyhnutné spracúvať pre dosiahnutie účelu

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 3 roky podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak  s ňou nemôže byť vybavená sťažnosť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Evidencia prijímateľov sociálnych služieb .

Právny základ:  §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. Právnym základom spracúvania  osobných  údajov  je  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje: priezvisko, meno, rodné priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, číslo OP, rodinný stav, pohlavie, telefóne číslo, email, štátna príslušnosť, národnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, rodinný stav, údaje o priznaní, druhu a výške dôchodku a ďalšie finančné náležitosti priznané , údaje o bankovom účte, zdravotné poistenie, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach, osobné údaje osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľom sociálnej služby (manžel, rodičia, deti, vnuci, zať, nevesta a iný) ich meno, priezvisko, príbuzenský pomer, dátum narodenia, adresa, telefóne číslo, Osobitné kategórie osobných údajov  :  údaje o zdravotnom stave (lekársky nález na účel posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, potvrdenie o bez infekčnosti)  

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Samosprávny kraj ,Mesto ( obec), Sociálna poisťovňa,  Zdravotné poisťovne,  Súdne orgány,  Exekútorské  orgány,  Banky,  Úrad  práce,   sociálnych   vecí a rodiny,  Notársky úrad,  Pohrebné firmy,  Slovenská pošta,  Polícia

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže poskytnúť sociálna služba.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel:  Evidencia prijímateľov sociálnych služieb Denného stacionára

Právny základ:  §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. Právnym základom spracúvania  osobných  údajov  je  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje: ako pri evidencii prijímateľov sociálnych služieb

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Samosprávny kraj, Mesto (obec), Sociálna poisťovňa,  Zdravotné poisťovne,  Súdne orgány,  Exekútorské  orgány,  Banky,  Úrad  práce sociálnych vecí a rodiny,  Notársky úrad,  Pohrebné firmy,  Slovenská pošta,  Polícia

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže poskytnúť sociálna služba.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Evidencia prijímateľov sociálnych služieb Zariadenia opatrovateľskej služby

Právny základ:  §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje : ako pri evidencii prijímateľov sociálnych služieb

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Samosprávny kraj, Mesto (obec), Sociálna poisťovňa,  Zdravotné poisťovne,  Súdne orgány,  Exekútorské  orgány,  Banky,  Úrad  práce sociálnych vecí a rodiny,  Notársky úrad,  Pohrebné firmy,  Slovenská pošta,  Polícia

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže poskytnúť sociálna služba.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Evidencia prijímateľov sociálnych služieb -sociálne poradenstvo

Právny základ:  §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje : ako pri evidencii prijímateľov sociálnych služieb

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Samosprávny kraj, Mesto (obec), Sociálna poisťovňa,  Zdravotné poisťovne,  Súdne orgány,  Exekútorské  orgány,  Banky,  Úrad  práce sociálnych vecí a rodiny,  Notársky úrad,  Pohrebné firmy,  Slovenská pošta,  Polícia

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže poskytnúť sociálna služba.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Evidencia darcov vecných a finančných

Právny základ:  §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov : Zákon  NR  SR  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v  znení  neskorších  predpisov,  zákona  NR  SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje:  titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : Nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže prijať dar.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

3.Bezpečnostné opatrenia

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu ktoré sú podrobne uvedené vo Vnútornej (bezpečnostnej) smernici. S vašimi osobnými údajmi pracujú len poučené osoby.

4.Práva dotknutých osôb:

 1. Odvolať súhlas – v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na e-mailovej adrese, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, alebo osobne v predajni. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 2. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 3. Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali

používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 1. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pre tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 2. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 3. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 Ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Na ďalšie otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov radi odpovieme na predajni alebo písomne po vyžiadaní na e-mailovej adrese prevádzkovateľa