Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Kto pomáha obetiam násilia?

Autor článku:
Ing. Mgr. MAJER Martin  

Pojem násilie a násilné správanie v partnerských vzťahoch sa k nám dostávajú hlavne kvôli medializácii súkromia verejne známych osôb.
Tu sa dozvedáme nielen o okolnostiach, pre ktoré bolo toto násilie páchané, ale aj informáciu, že vo väčšine prípadov sú obeťami práve ženy a deti.

Tieto skutočnosti po ich medializácii vždy vyvolajú nielen vlnu otázok, prečo k tomu vôbec došlo, ale aj akýsi spoločenský dopyt po zabezpečení primeranej ochrany žien a detí. Otázka domáceho násilia je však omnoho širšia a netýka sa len posledného obdobia, ale bohužiaľ sa vyskytuje ako nežiaduci fenomén v spoločnosti veľmi dlhú dobu.

Nevieme, čo sa deje za zatvorenými dverami

Nebezpečenstvo domáceho násilia tkvie okrem iného aj vtom, že často prebieha za dverami konkrétnej rodiny či vzťahu v skrytej forme, bez zjavných príznakov a pozorovateľných zmien v správaní násilím dotknutých osôb. A aj keď sa podarí násilie identifikovať a odhaliť ho, väčšinou už obete násilia nevládzu alebo z nejakých príčin (ktoré si pomenujeme v ďalších častiach a článkoch) nechcú o prežitých skutočnostiach hovoriť. Situáciu v danom momente zhoršuje aj prítomnosť detí v rodinách a vzťahoch, ktoré sú nielen priamymi účastníkmi, ale aj pozorovateľmi rôznych foriem násilia a takéto obrazy si odnášajú do ďalšieho života.

Kto skutočne pomáha obetiam násilia?

Tento obraz je len časťou pomyslenej mozaiky s názvom násilie, do ktorej sa obete veľmi často dostávajú a sú mnohokrát odkázané na pomoc iných. Kto teda pomáha obetiam násilia? Na Slovensku je od roku 2017 platný a účinný Zákon č. 274/2017 Z. z. (Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorým sa vykonáva transpozícia predovšetkým smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa ustanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a smernice 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov. Zavedenie tohto zákona znamenalo u nás prínos ucelenej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany, poskytovania pomoci a odškodňovania obetí trestných činov.

Ako to funguje v praxi:

Tento zákon prináša okamžitú a ucelenú pomoc obeti trestného činu (kde hneď v úvode zákon definuje, kto sa považuje za obeť), ktorá v sebe zahŕňa pomoc sociálnu, psychologickú, právnu a aj odškodnenie obete trestného činu. Na tento zákon nadväzovali aj úpravy ďalších zákonov (trestný poriadok, zákon o policajnom zbore a pod.) a to tak, aby v ucelenom kontexte vzájomne poskytli obetiam ucelenú a včasnú ochranu. Pokiaľ ide o samotnú pomoc a jej druhy v prospech obete trestného činu, zákon ucelene vymenúva pomoc sociálnu, psychologickú a právnu.

Sociálna pomoc zahŕňa:
·       pomoc pri uplatnení na trhu práce
·       pomoc pri vybavovaní rôznych sociálnych dávok (teda komunikácia s úradmi práce)
·      ale aj napríklad poskytnutie chráneného (utajeného) núdzového bývania, ktoré obeti zabezpečí bezpečné a hlavne pred útočníkom utajené prostredie

Psychologická pomoc zahŕňa:
·   úkony kvalifikovaných psychológov, ktoré poskytnú obeti pomoc prvotnú psychologickú intervenciu smerovanú k zastabilizovaniu jej psychického stavu, ktoré bolo zasiahnuté práve násilím

Právna pomoc zahŕňa:
·       pomoc obeti rýchlo a účinne sa zorientovať sa v právnych procesoch, ktoré ju čakajú v súvislosti s rôznymi výsluchmi, podaniami na súdoch, polícii
·   ochranu obeti prostredníctvom rôznych trestno-právnych a civilnoprávnych inštitútov (neodkladné opatrenia, spracovanie trestného oznámenia a podobne)

Keďže táto téme je široká a chceme, aby ste daným zákonom , ako aj právam obetí či v spomínaným inštitútom čo najviac porozumeli, budeme sa im venovať aj v ďalších článkoch.