Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Iniciatíva Detstvo bez násilia

Tlačové vyhlásenie

Bohužiaľ musíme konštatovať, že používanie násilia je v našej spoločnosti hlboko zakorenené.

Násilie sa premieta do všetkých oblastí spoločenského i rodinného života. Prejavy násilia sú mnohými  ľuďmi dokonca obdivované ako prejav sily a vodcovstva hodného nasledovania.

Dnešná generácia rodičov bola vo veľkej miere vychovávaná za použitia fyzických trestov, či iných foriem násilia. Ich vedomie preživších im dáva falošnú ilúziu o prospešnosti týchto postupov vo výchove. Aj keď sa mnohí pokúšajú vychovávať svoje deti inak, chýbajú im vzory, návody i podpora zo strany okolia. Cítia sa v tomto osamotení – ako tí, ktorí idú proti prúdu, vybočujú.

Na nápravu tohto stavu je potrebné niekoľko krokov:

V prvom rade treba prijať myšlienku, že násilie vo vzťahoch (a teda i vo vzťahoch k deťom) je nielen neprijateľné, ale zároveň aj fenomén, ktorý nemá pozitívny, ale skôr devastačný účinok na kvalitu vzťahu i na vývin jedinca, ktorý násilím trpí. (Fyzickými trestami a “sparťanskou výchovou” nevychovávame odolnejšie deti, ale ľudí, ktorí si svoje zranenia budú prenášať do ďalších vzťahov vo svojej dospelosti a pokračovať v násilnom konaní na svojich blízkych.)

Následne treba ukazovať (rodičom) cestu, ako je možné zvládnuť rôzne výchovné výzvy a problémy použitím nenásilných foriem výchovy – ako byť konzistentný a zrozumiteľný vo výchove, zadávať hranice, uprednostňovať ocenenie pred trestami… 

O tejto téme viesť z úrovne štátu a jeho odborných orgánov informačnú kampaň, aby sa táto téma stala predmetom širokej diskusie a vyvolala pozornosť spoločnosti. Urobiť z nej tému verejnú, ktorá nemá ostať ukrytá pod súkromím rodiny. (Postoj, že každý rodič má právo vychovávať svoje deti takými výchovnými prostriedkami, aké uzná za vhodné je v zásadnom rozpore s právnymi princípmi nášho štátu ukotvenými o.i. v Zákone č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v §30 Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine.)

Taktiež je potrebné vytvoriť sieť poradenských inštitúcií, ktoré na regionálnej úrovni budú pomáhať rodičom, ktorí chcú svoje deti vychovávať bez násilia, aby našli včas účinnú pomoc a ochranu. Týmto spôsobom môže štát prispieť k šíreniu “kultúry nenásilia” v rodinách i celej spoločnosti.

Vo svete existuje 65 krajín, ktoré úplne zakázali telesné tresty detí – v škole, rodine a kdekoľvek inde. Patria k nim aj štyria z našich susedov: Rakúsko (1989), Ukrajina (2004), Maďarsko (2005) a Poľsko (2010). V Českej republike, u nášho posledného suseda, je od 1. 6. 2023 spustená Iniciatíva Dětství bez násilí, ku ktorej sa týmto pridávame – aby aj deti na Slovensku mali právo prežiť detstvo bez násilia!

ČO CHCEME?

Chceme, aby aj Slovenská republika bola miestom, kde majú všetky deti právo na detstvo bez násilia. Aby v rodine ani inde nebolo tolerované týranie, zanedbávanie, sexuálne zneužívanie či iné formy násilia vrátane telesných trestov. Zatiaľ to tak bohužiaľ nie je.

Preto chceme:

  • zaistiť plnenie medzinárodných štandardov medzirezortnej spolupráce pri riešení prípadov detí ohrozených násilím v celej Slovenskej republike najneskôr do roku 2030
  • ukotviť neprijateľnosť telesných trestov v občianskom zákonníku a prihlásiť sa tak k myšlienke, že násilie medzi blízkymi osobami nemôžeme tolerovať v žiadnej podobe
  • existenciu štátom garantovanej siete preventívnych a podporných služieb pre deti a ich blízkych tak, aby každá osoba zasiahnutá násilím našla včas účinnú podporu  a pomoc
  • podniknúť kroky k tomu, aby každý rodič v Slovenskej republike mal prístup k informáciám, že aj mierne formy násilia negatívne ovplyvňujú vývoj detí a vzťahy v rodine a zároveň aj k podpore ako vychovávať deti bez násilia

Signatári:
Centrum Slniečko, n.o.
Náruč – Pomoc deťom v kríze
Koalícia pre deti Slovensko, o.z.
Nadácia pre deti Slovenska
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Linka detskej istoty, n.o.
Návrat, o.z.
Občianske združenie Prima
Ipčko, o.z.
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.
Liga za duševné zdravie
Saleziáni Don Bosca – Slovenská provincia
Inštitút dcér Márie Pomocnice
Cesta von, o.z.
Domka – Združenie saleziánskej mládeže
Rada mládeže Slovenska
Centrum sociálnych služieb KA, o.z.
MyMamy, o.z.
Občianske združenie ŽENA V TIESNI
LUNA, n.o.
Občianske združenie Poradenské Centrum Nádej
Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, Linka detskej dôvery
BUDÚCNOSŤ, n.o.
EFETA – Stredisko sv. Františka Saleského          
ZDRUŽENIE STORM
TENENET, o.z.
Plamienok, n.o.
Inštitút ľudských práv
InkluCiTy, o.z.
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO
Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.
Brána do života, o.z.
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
Občianske združenie DOMOV-DÚHA
….

PREČO je Slovenská republika povinná zabezpečiť DETSTVO BEZ NÁSILIA

Slovenská republika, ako krajina, ktorá ratifikovala Dohovor o právach dieťaťa, je v zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa povinná prijať všetky potrebné zákonodarné, administratívne, sociálne a výchovné opatrenia pre ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním, vrátane sexuálneho zneužívania počas obdobia, keď sú v starostlivosti jedného alebo oboch rodičov, zákonných zástupcov alebo akýchkoľvek iných osôb.

Dohovor o právach dieťaťa bol prijatý Valným zhromaždením OSN v roku 20. 11. 1989.

Dohovor nadobudol u nás platnosť 6. 2. 1991. V Zbierke zákonov SR bol uverejnený pod č. 104/1991.

V Bratislave, 20.11. 2023