Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Aj rešpektovať znamená pomáhať

Medzinárodný deň žien môže byť príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli, aká je v našej spoločnosti dôležitá rovnoprávnosť a aké dôsledky môže mať, ak sa medzi nami vytráca rešpekt a ľudskosť. Človek je tvor spoločenský a vzťahy sú pre nás prirodzene dôležité. Čo sa však stane, ak natrafíme na sklamanie a zradu našej dôvery, čo ak sa z našej prirodzenej potreby byť si s niekým blízky zrazu stane boj o vlastnú sebahodnotu, niekedy až boj o vlastný život?

Duša ženy, ako aj každá iná duša, ktorá je vystavená systematickému ubližovaniu, násiliu alebo dehumanizácii, trpí a snaží sa nájsť spôsob, ako sa s týmto utrpením vysporiadať. Niektoré spôsoby vysporiadania sa s vlastným utrpením sa nám môžu javiť ako nelogické alebo neprimerané, iné sa nám zdajú byť prirodzené, a teda aj lepšie pochopiteľné. Aj keď niekedy nerozumieme správaniu druhého človeka, môžeme sa usilovať o pochopenie a rešpektovanie jedinečnosti každého z nás.

Špecifické formy správania a zvládania môžeme vidieť u ľudí, ktorí prežili alebo stále prežívajú domáce a rodovo podmienené násilie. Jednotlivým formám a dôsledkom domáceho a rodovo podmieneného násilia sa budeme bližšie venovať v ďalších článkoch, dôležité je však, že sa podieľajú na významnom narušení života a každodenného fungovania. Každá pomoc je preto dôležitá, pretože poskytuje preživším násilia nádej, že #existujeriešenie, čomu sa venuje aj projekt Staviame Mosty Pomoci (poznámka: na Slovensku sa stále viac stretávame s pojmom „obeť násilia“, v rámci príspevkov na tomto blogu sa budeme usilovať častejšie využívať nový pojem – „preživší“).

V každej žene i v každej ľudskej bytosti existuje duša, ktorá potrebuje byť milovaná, prijímaná a rešpektovaná.

V každej žene i v každej ľudskej bytosti existuje duša, ktorá potrebuje byť milovaná, prijímaná a rešpektovaná. Ak sú tieto atribúty naplnené, duša je vyživená a môže rásť a pomáhať v raste iným dušiam, ktoré to potrebujú. O duši zdravej ženy pekne píše Clarissa Pinkola Estés vo svojej knihe Ženy, ktoré behali s vlkmi: „Zdraví vlci a zdravé ženy zdieľajú určitú duševnú charakteristiku: ostré zmysly, hravého ducha a silne vyvinutý cit pre oddanosť. Vlci aj ženy sú si od prírody podobní svojou zvedavosťou a darom veľkej vytrvalosti a sily. Sú hlboko intuitívni, náruživo sa starajú o svojich potomkov, svojich partnerov a blízkych. Skúsene sa prispôsobujú neustále sa meniacim okolnostiam; sú veľmi odolní a statoční.“

Snažme sa preto v sebe a v druhých podporovať to, čo nás vedie k vzájomnému rešpektu a rovnoprávnosti.